Resultatmål

Det overordnede princip bag ledelsens resultatlønskontrakter bygger på sammenhæng og fokusering. Sammenhæng med skolens mission, vision, værdigrundlag, fælles pædagogiske, didaktiske grundlag og kvalitet.


Direktørens resultatlønskontrakt afspejler skolens overordnede mål og afstikker linjerne for den øvrige ledelses resultatmål.


Direktørens resultatlønskontrakt for 2015

 

1) Fastholdelse

Indsats i forhold til at minimere fravær og frafald blandt eleverne.

Indikatorer:

 • En øget fastholdelse i forhold til 2014
 • Udvikling af undervisningen – både rammer og indhold
 • Analyse af fraværsproblematikker og plan for handling.

 

2) Organisationsudvikling

Styrke organisationen og det strategiske arbejde.

Indikatorer:

 • Styrke det opsøgende arbejde.
 • Implementering af principper for lærernes arbejdstilrettelæggelse
 • Implementering af fælles didaktisk og pædagogisk grundlag
 • Effektivisering af forretningsgange og procedurer.

 

3) Erhvervsuddannelsesreform

Udarbejdelse af plan for håndtering af erhvervsuddannelsesreformen.

Indikatorer:

 • Analyse og konceptudvikling af erhvervsuddannelsesreformen.
 • Udarbejdelse af modeller og strukturer som understøtter kravene i erhvervsuddannelsesreformen.
 • Kobling af medarbejdernes kompetenceudvikling til kravene i erhvervsuddannelsesreformen.

 

Evaluering af direktørens resultatmål for 2014


1) Fastholdelse

Indsats i forhold til at minimere fravær og frafald blandt eleverne udgør 23 % af resultatlønskontrakten.

Frafaldet i de tre første kvartaler af 2014 indikerer at det ikke er sandsynligt at skolens frafaldstal på grundforløbene forbedres i forhold til 2013. Hovedforløbene ser ud til at blive lidt bedre. Der er 37 tiltag i gang for at fastholde eleverne i uddannelse. Et lille udpluk:

 • Etablering af miljøer, hvor eleverne vil være sammen på tværs af uddannelser og årgange.
 • Grundforløbselever er guider for 8. klasseelever på skillsdagene hvor de præsenterer fag og skole.
 • Samtaler med mestre under hovedforløbene.
 • Etablering af anti-mobbestrategi og "skuldermakkere" på grundforløbet.
 • Fokus på fravær.
 • Undervisningskoncepter med "Flipped classroom" (undervisningen optages og er en del af hjemmearbejdet. På skolen løses der opgaver ol.).
 • Mentaltræning og hypnoterapi.
 • Åbent hus på hovedforløbene.

Det er naturligvis ikke tilfredsstillende at frafaldet ikke nedbringes, men det skal dog anføres at pga. skolens vækst har vi i 2014 gennemført flere elever end nogensinde før.

 

2) Organisationsudvikling

Styrkelse af organisationen og det strategiske arbejde udgør 44 % af resultatlønskontrakten.

Der er etableret praktikcentre – bl.a. i samarbejde med Københavns Tekniske Skole. Evalueringsinstituttet har været på tilsynsbesøg og rapporten viser at centrene fungerer godt.

Det opsøgende arbejde er styrket med etableringen af en central enhed som er knyttet til praktikcentrene.

Nye principper for lærernes arbejdstilrettelæggelse er implementeret, og der er bl.a. ansat flere lokale ledere til at understøtte den nye arbejdsform.

Der er ansat en kvalitetschef som får ansvar for skolens kvalitet og den fornødne dokumentation.

Der er gennemført strategidag med deltagelse af alle skolens medarbejdere.

Implementeringen af OK13 er i fuld gang, og processen skrider planmæssigt fremad.

 

3) Erhvervsuddannelsesreformen

Udvikling af skolens strategiske kompetenceudvikling udgør 34 % af resultatlønskontrakten.

Der arbejdes intensivt på at implementere skolens didaktiske og pædagogiske grundlag.

Der er udviklet et strategisk kompetenceudviklingskoncept, som sikrer at alle skolens lærere opdateres til det pædagogiske niveau som er skrevet ind i erhvervsuddannelsesreformen, og som kobler lærernes kompetenceudvikling til kravene i reformen.

I implementeringsprocessen af erhvervsuddannelsesreformen er fagretningerne beskrevet og det indledende arbejde med at udvikle og beskrive projekter inden for fagretningerne er påbegyndt.

Alle ledere har gennemført en uddannelse i pædagogisk ledelse.

 

Bestyrelsen har vurderet at der er opnået gode resultater for de anførte mål i kontraktens punkt 2 og 3.

Det er imidlertid ikke lykkes at nedbringe frafaldet, mens indsatsområdets to øvrige indikatorer om hhv. udvikling af undervisningsmiljøet og afprøvning af yderligere fastholdelsesfremmende tiltag er opfyldt.

Bestyrelsen finder at resultaterne for målene inden for organisationsudvikling er opfyldt til fulde, hvilket også gælder målopfyldelsen inden for arbejdet med erhvervsuddannelsesreformen.

Summarisk finder bestyrelsen at den manglende resultatopfyldelse inden for arbejdet med at nedbringe skolens frafald udgør 10 % af den samlede resultatlønskontrakt, hvilket betyder at resultatmålene anses for at være opfyldt i et omfang svarende til 90 %.

 

Resultatmål for skolens øvrige chefer og ledere i 2015

Resultatmålene er underlagt skolens overordnede resultatlønsprincip og understøtter ovenstående resultatmål og består ydermere af funktionsspecifikke resultatmål. Af nedenstående oversigt fremgår de overordnede resultatmål fra den strategiske og koordinerende ledelse.

 

Leder Resultatmål
 Direktør Fastholdelse, Organisationsudvikling, Erhvervsuddannelsesreform
 Vicedirektør  Rekruttering og gennemførelse, organisationsudvikling, EUD-reform, kvalitet og eksterns samarbejde
 Økonomidirektør EUD-reform, organisationsudvikling, rationalisering af arbejdsgange
Uddannelseschef
Akademiet
Oganisationsudvikling, opsøgende arbejde, EUD-reform: optagelse og gennemførelse, implementering af fælles pædagogisk, didaktisk grundlag, kobling skole/virksomhed, undervisningsdifferentiering, fastholdelse, eksternt samarbejde
Uddannelseschef
Byg og CMK 
Oganisationsudvikling, opsøgende arbejde, EUD-reform: optagelse og gennemførelse, implementering af fælles pædagogisk, didaktisk grundlag, kobling skole/virksomhed, undervisningsdifferentiering, fastholdelse, eksternt samarbejde
Uddannelseschef
BMVE
Oganisationsudvikling, opsøgende arbejde, EUD-reform:  optagelse og gennemførelse, implementering af fælles pædagogisk, didaktisk grundlag, kobling skole/virksomhed, undervisningsdifferentiering, fastholdelse, eksternt samarbejde
Rektor HTX  Rekruttering og øget gennemførelse, ledelse og organisation, pædagogik, bygninger og lokaler
Pædagogisk
udviklingschef
 Implementering af fælles, pædagogisk, didaktisk grundlag, EUD-reform, eksterne samarbejde
Økonomichef  Organisationsudvikling og -tilpasning, effektivisering af forretningsgange og procedurer, EUD-reform
IT-chef  Organisationsudvikling, implementering af EASY C, markedsgørelse af EASY, rationalisering, EUD-reform, implementering af fælles, pædagogisk, didaktisk grundlag, løsninger der understøtter BYOD, administrative systemer
HR-chef  HR-strategi, kompetenceudvikling, HR-administration
Bygningschef  EUD-reform, rationalisering af arbejdsgange, organisationsudvikling
Kommunikationschef  Kommunikations og markedsføring, organisationsudvikling, eksternt samarbejde
Kvalitetschef       Organisationsudvikling, øget rekruttering, kvalitetskoncept, eksamensområdet, fastholdelse og trivsel, samarbejde skole/virksomhed