AMU, kurser og efteruddannelse

Udbudspolitik

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Roskilde Tekniske Skole vil på baggrund af Lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv.:

- Afdække behovet for voksen- og efteruddannelsesaktiviteter i lokalområdet. Det gælder både inden for de spidskompetencer skolen har og inden for de områder skolen i samarbejde med andre interessenter herunder VEU-centret dækker, så vi kan afdække behovet generelt og vejlede videre til andre udbydere af voksen- og efteruddannelse også på områder skolen ikke dækker.

- Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling.

- Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt i tæt samarbejde med områdets interessenter.

- Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse i tæt samarbejde med områdets øvrige udbydere.

Den primære målgruppe er ufaglærte og kortuddannede.

Roskilde Tekniske Skole overvejer løbende, hvilke områder der kan udliciteres indenfor lovens og vejledningernes rammer uden at det får uhensigtsmæssige konsekvenser for skolens udbud i øvrigt og for fastholdelsen af skolens egne kompetencer og fleksibilitet. Fastholdelse af tilstrækkelig brede lærerkvalifikationer og tilsvarende faglærervolumen indgår også i overvejelserne, som forudsætning for også at kunne løse akutte uddannelsesopgaver. Det vurderes løbende på hvilke områder, det er realistisk for private udbydere.

Under hensyntagen til ovenstående vil skolen søge at udlicitere hvor:
- en privat udbyder kan løse opgaven bedre og billigere eller til samme pris,
- en privat udbyder fleksibelt kan gennemføre kurser, der kan supplere skolens kompetencer på lærer- og udstyrssiden eller som giver skolens mulighed for at udvide sin EVE-udbudskapacitet.

Skolen kvalitetssikrer gennem:
- tilsyn med undervisernes faglige og pædagogiske kvalifikationer, samt en række krav, som ligger i code of conduct og retningslinjerne fra ministeriet,

- måling af brugertilfredshed med undervisningen og øvrige forhold samt beståelses- og gennemførelsesprocenter.

Politikken for voksen- og efteruddannelse på Roskilde Tekniske Skole udmønter vi gennem strategier for arbejdet.


Samarbejdsrelationer
Roskilde Tekniske Skole vil gennem et tæt samarbejde med interesserenter og samarbejdspartnere gennemføre voksen- og efteruddannelse for regionens ufaglærte og kortuddannede, så de opnår et kompetenceløft til fremme for de regionale og nationale arbejdsmarkedskompetencer på en måde, så deltagerne opnår en styrkelse af både erhvervsmæssige og personlige kompetencer.

De væsentligste samarbejdspartnere er institutionerne tilknyttet VEU-center Øst og Øerne, som Roskilde Tekniske Skole er en del af.

VEU-center Øst og Øerne er vi en del af, og sikre med vores andel, at udføre de opgaver der ligger i VEU centrets udviklingskontrakt med ministeriet ved at:
- skabe større overskuelighed for brugerne om uddannelsestilbuddene, herunder ved at tilbyde brugerne rådgivning om, hvordan og hvor de kan få dækket deres uddannelsesbehov,
- medvirke til at koordinere virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring og uddannelsesinstitutionernes rådgivning af virksomheder og ansatte,
- afdække behov for samt koordinere og iværksætte analysearbejde i forhold til uddannelsesindsatsen.

Centret skal centret årligt:
- udarbejde en handleplan for centerets virke,
- udarbejde en beretning til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse om samspillet med de regionale aktører, ressourcer og aktiviteter,
- indgå en udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet.

Udviklingskontrakten skal de der er tilsluttet VEU-centret sikre opfyldelse af i samarbejde med de øvrige institutioner. Roskilde Tekniske Skoles målsætning støtter derfor op om VEU-centrets handlingsplaner, så vi gennem samarbejdet kan nå ud til vores primære målgrupper.

Roskilde Tekniske Skole samarbejder også på tværs af VEU-centerområderne gennem netværket mellem kursuschefer på Sjælland og gennem forskellige samarbejdsrelationer og projektsamarbejder mellem skolerne, de faglige organisationer, regionen, jobcentre, private som offentlige virksomheder m.fl.

Branchespecifikke samarbejdsrelationer (uddannelsesinstitutioner der har udbud inden for samme område, brancheorganisationer og faglige sammenslutninger, som arbejder med kompetenceudvikling inden for de områder hvor RTS udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.)

Andre udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, offentlige som private.

Markedsføring
Skolen markedsfører i overensstemmelse med gældende regelsæt kurserne på skolens hjemmeside www.rts.dk og gennem www.efteruddannelse.dk. De enkelte områder markedsfører efter behov deres kurser gennem eksempelvis fagblade, flyer, uddeling af materialer samt ved opsøgende besøg i virksomheder.

Afdækning af behovet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet
Roskilde Tekniske Skole afdækker behovet for efteruddannelse i samarbejde med de faglige organisationer, jobcentre, virksomheder, projekter samt det lokale uddannelsesudvalg.

Samtidigt udvikler og sammensætter afdelingerne lokalt tilpassede kurser for arbejdspladser i regionen efter aftale med en eller flere arbejdsgivere og i tæt samarbejde med de salgsvirksomheder, hvor virksomhederne handler, så kurserne følger salget af produkter.

Udbudsområdet
Roskilde Tekniske Skole er godkendt til at gennemføre kurser inden for følgende fælles kompetencebeskrivelser (FKB):

 

FKB nr.

Navn på FKB

Hovedstd.

Sjælland

 

Minimumsaktivitet på kernemål målt i antal årselever

2209

Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer

 

X

1

2792

Produktion af trykt og digital kommunikation

 

X

3

2642

Pasning af zoodyr, hobbydyr og fisk

X

X

1

2771

Drift af gartneri, havecenter og planteskole

X

X

5

2666

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg

 

X

5

2641

Husdyrproduktion i landbruget

X

X

3


I udbudsgodkendelsen fra ministeriet defineres skolens regionale opland særskilt for de enkelte kompetenceområder, hvilket også gælder for afdækningen af behovet for efteruddannelse inden for de forskellige FKB'er. Desuden skal skolen sikre opfyldelsen af det antal årselever på kernemålene inden for de enkelte kompetenceområder, som er minimumsantallet for at opretholde godkendelsen af FKB.

Desuden samarbejder vi med andre uddannelsesudbydere, så de udbyder dele af deres FKB gennem vores skole, så vi kan dække behovet i vores område.
Herved udnytter vi vore øvrige spydspidskompetencer inden for bl.a. auto-, vvs- og metalområdet, hvilket på sigt kan føre til udbygning af efteruddannelsesområdet på Roskilde Tekniske Skole.

Målsætning for 2012
Skolens budgetramme for 2011 var på ca. kr. 4,3 million. Denne ramme søges øget til ca. 5. mill  i 2012 i det vi forventer en stigning på flere områder.

CMK har fået en ny FKB, BMV og El  kommer videre i arbejdet med kurser til nye virksomheder og det grønne område vil igen øge deres aktiviteter på både dyrpasser og gartner området.

Den største del af kursusaktiviteterne forventes fortsat at blive afholdt inden for det grønne område. Det er målet at udvide efteruddannelsesaktiviteten inden for alle skolens uddannelsesområder, idet vi finder det vigtigt at stå stærkt inden for efteruddannelsesområdet. Den offensive strategi kunne have haft den konsekvens at rammen blev overskredet. Men med det stærkt faldende kursusmarked viste det sig sidste år at der var gode muligheder for at få yderligere rammemidler.

Det er også skolens mål i 2012 at initiere efteruddannelse inden for generelle og almene fag - f.eks. dansk, ledelse, samarbejde mv.

Da uddannelse af ledige ikke belaster rammen er det et mål, at der kommer en lille stigning i antallet af årselever på kursusområdet i 2012.

Prioriteringer og indsatsområder
De indsatsområder som VEU-center Øst & Øerne har som indsatsområder, er også gældende for Roskilde Tekniske Skole. Skolen er tilknyttet "1indgang", som består af institutionerne i VEU-centret geografiske dækningsområde. 1indgang har udover opsøgende arbejde i små og mellemstore virksomheder, at sikre at flere kortuddannede kombinerer FVU og AMU følgende specifikke indsatsområder:

- Afbødning af finanskrisens virkninger for uddannelsesuvante beskæftigede,
- Task Force/beredskab vejlednings- og uddannelsesindsats ved større afskedigelsesrunder på virksomheder,
- Etablering af eksemplariske FVU og evt. AMU forløb for særlige grupper i offentlige sektorer.

Lokalt skal der i 2012 gøres en ekstra indsats for at flere kursister på kurser på 5 dage eller derover får gennemført screeninger af deres læse- og regnefærdigheder og i samarbejde med VUC give kursisterne mulighed for at starte på behovsstyrede forløb med FVU-undervisning.

Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelse af beskæftigede blive højt prioriteret. Her vil blandt andet kompetenceafklaring (IKA) blive anvendt som et grundlæggende redskab.

Skolen diskuterer løbende i de lokale efteruddannelsesudvalg prioriteringerne inden for voksen- og efteruddannelsesområdet.

 

Katrine er faglært og vil derfor tjene 3.100.000 kr. mere end Katrine. Hvad vil du tjene som faglært? Tag uddannelsestesten her. VEU-center.