AMU, kurser og efteruddannelse

Kursusinformation

Praktiske oplysninger

Alle som har fast bopæl og er beskæftiget i Danmark, har adgang til arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). 

Specielt for ledige

Er du ledig og vil deltage på AMU-kursus, skal du være opmærk­som på følgende:

Hvis du er ledig og har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du tilmelde dig via Roskilde Tekniske Skoles hjemme­side www.rts.dk, hvorefter tilmeldingsblanket AR237 bliver udfyldt af skolen og sendt hjem til dig til godkendelse af din A-kasse/jobcenteret. Du er IKKE optaget på kurset, før vi har modtaget tilmel­dingsblanket med godkendelse fra din A-kasse/jobcenter.

Hvis du er ledig, men IKKE har ret til 6 ugers jobrettet ud­dannelse, skal du henvende dig hos jobcentret i kommunen og have deres accept af, at du må deltage på kurset. Kommunen/Jobcenteret skal dernæst sende købsaftale/betalingstilsagn på kurset til skolen.

Du er ikke optaget på kurset, før vi har modtaget accept fra kommunen/Jobcenteret.

Tilmelding for enkeltpersoner/ansatte/virksomheder/selvstændige

Alle ansatte/virksomheder og selvstændige tilmelder sig kurser via www.efteruddannelse.dk

På hjemmesiden kan der søges på kviknummer, på kursusnavn, eller på Roskilde Tekniske Skole. Derefter kan man tilmelde sig kurset.

Ikke bosat i Danmark?

Såfremt man ikke er bosat i Danmark men er beskæftiget i Danmark, skal der udfyldes en erklæring om reel beskæftigelse for det pågældende ansættelsesforhold. Denne ligger på www.efteruddannelse.dk og skal udfyldes ved tilmelding. 

Såfremt erklæring ikke er udfyldt ved tilmeldingen, kan den hentes her og udfyldes og sendes til skolen, inden kurset starter. Erklæring for ansat uden fast bopæl i Danmark (pdf)

Roskilde Tekniske Skoles hjemmeside arbejder sammen med www.efteruddannelse.dk, så det er også muligt at tilmelde sig på vores egen hjemmeside www.rts.dk.

Hvis du er i arbejde og selv betaler for kurset, kan du tilmelde dig som privatperson, men vær opmærksom på, at man ikke kan få VEU-godtgørelse.

Hvis ikke andet er nævnt optages kursister i tilmeldingsrækkefølgen.

Deltagerbetaling/kursuspris

For beskæftigede med en kort uddannelse er der en del­tagerbetaling, der er fastsat af UVM. Beløbet ligger på kr. 110,00-184,00 pr. dag (550,00-920,00 pr. kursusuge) afhængig af kursustype.

På nogle af kurserne tilbydes forplejning mod betaling. Dette fremgår under beskrivelsen af det enkelte kursus. 

Kursister med videregående uddannelse

Alle med en videregående uddannelse betale fuld taxameterpris. Staten yder ikke tilskud til beskæftigede med en videregående uddannelse. Med mindre uddannelsen ikke er brugt de sidste 5 år. Så er det alm. deltagerbetaling.
Kontakt skolens kursusadministration for yderligere information.

For ledige gælder særlige regler for deltagerbetaling, kontakt skolens kursusadministration for information.

Indkvartering og forplejning

Hvis kursisten har mere end 120 km i samlet transport tur/retur til Roskilde Tekniske skole, kan der mod forevis­ning af kvittering, ydes et tilskud på i alt kr. 500,-pr. dag for indkvartering og forplejning i henhold til gældende regler.

VEU-godtgørelse/Uddannelsesydelse til ledige

VEU-godtgørelse er en godtgørelse for tabt arbejdsfor­tjeneste i forbindelse med deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, f.eks. AMU-kurser.

Ydelsen udgør for 2015 kr. 661,60 pr. dag.

Virksomheder og selvstændige søger om VEU-godtgørelse digitalt for deres ansatte på www.efteruddannelse.dk. Her skal bruges NEM ID, og hvis virksomheden ikke har sådan en i forvejen, skal denne bestilles hos NemLog-in.dk eller Virk.dk.

Kursister der er berettigede til VEU-godtgørelse:

-Beskæftigede lønmodtagere
-Selvstændige erhvervsdrivende
-Personer med videregående uddannelse de ikke har brugt de sidste 5 år.

Kursister der ikke er berettigede til VEU-godtgørelse:

-Personer i skånejob med løntilskud
-Personer under uddannelse eller i praktik
-Kontanthjælpsmodtagere/Under revalidering
-Personer med en videregående uddannelse, der har været beskæftiget med denne indenfor de sidste 5 år.

Hvis du er i tvivl om du har ret til VEU-godtgørelse, kontakt da din A-kasse eller en uddannelses- og erhvervsvejleder på Roskilde Tekniske Skole. Læs mere på www.veug.dk

Befordringsgodtgørelse

Hvis du har ret til VEU-godtgørelse, kan du få befordrings­godtgørelse, såfremt den daglige transport (tur/retur) er mere end 24 km. Læs mere på www.veug.dk 

Indkaldelse og aflysning af kurser

Når vi har registreret din tilmelding, vil du ca. 10 dage før kursusstart modtage et indkaldelsesbrev.

Ved aflysning bliver der givet besked så hurtigt det er muligt.

Udeblivelsesgebyr

-Ved udeblivelse fra kursus op til 37 timers varighed betales kr. 2.500
-Ved framelding af kursus op til 37 timers varighed senere end en uge før kursusstart betales kr. 1.500
-Ved udeblivelse fra kursus over 37 timers varighed beta­les kr. 3.500
-Ved framelding af kursus over 37 timers varighed beta­les kr. 2.500

Hjælpemidler til kurser

Deltagere med brug for personlig assistance kan søge om hjælp efter reglerne for kompensation til handicappede i erhverv.

Samtlige godkendte kurser

Se oversigt over samtlige AMU-kurser og fælles kompetencebeskrivelser (FKB) som Roskilde Tekniske Skole er godkendt til

Frederik er faglært og vil derfor tjene 3.100.000 kr. mere end Frederik. Hvad vil du tjene som faglært? Tag uddannelsestesten her. VEU-center.