• Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde
 • Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde

Psykologi C

Du kan vælge psykologi som studieretningsfag eller valgfag.

 

Psykologi som studieretningsfag: undervisningen indgår i et antal tværfaglige temaer sammen med de øvrige studieretningsfag. Eksempler på tværfaglige temaer kunne være: Hjernen og nervesystemet; sundhedspsykologi, misbrugsproblemer og læringspsykologi.

Psykologi som valgfag: Undervisningen kan ikke på samme måde supplere og støtte op om tværfaglige forløb. Dog kan skriftlige opgaver stilles, så de supplerer andre opgaver, som eleverne arbejder med.

Formål

Målet med psykologifaget er, at du opnår viden om kernestof og metoder i faget. Du skal kunne analysere psykologiske problemstillinger og kunne forholde dig kritisk til psykologiske teorier og eksperimenter. Du skal kunne demonstrere kendskab til psykologiske forskningsmetoder og etiske problemstillinger, samt kunne formidle din viden om psykologiske emner.

Desuden bidrager faget til din selvforståelse, i og med at udgangspunktet er dine egne erfaringer.

Indhold

Fagets emner:

Undervisningen bygges op om en række emner, som belyser de forskellige temaer i kernestoffet:

 • Kognitionspsykologi, herunder hjernens funktion og opbygning
 • Læringspsykologi: Intelligens og hukommelse
 • Udviklingspsykologi: Menneskets følelsesmæssige og sociale udvikling; opdragelse og socialisation; arv og miljø
 • Personlighedspsykologi: identitet og personlighed, herunder modernitet og postmodernitet
 • Socialpsykologi: gruppepsykologi, magt, autoritet og ansvar samt kommunikation.
 • Holdninger og fordomme, herunder normalitetsbegrebet
 • Kulturpsykologi: kulturelle forskelligheder og integration
 • Arbejdspsykologi

Arbejdsform

Undervisningen veksler mellem lærerstyrede og elevstyrede forløb. I de forskellige temaer arbejdes med cases, som illustrerer de overordnede problemstillinger, samt med praktiske øvelser. Desuden spiller samtalen og diskussionen en stor rolle i klasserummet. I forbindelse med undervisningen i socialpsykologi udarbejder eleverne en projektopgave med udgangspunkt i en konkret socialpsykologisk problemstilling. 

IT indgår i undervisningen i form af arbejde med websites af psykologisk indhold og andet materiale, f.eks. elektronisk testmateriale. Desuden anvendes Fronter som platform for udveksling af materiale, herunder opgaveoplæg, fælles notater og opgavebesvarelser.

Årsplan:

 1. Psykologiundervisningen indledes med en indføring i udviklingspsykologiske og kognitionspsykologiske teorier. Teorier der belyser udvikling introduceres, og eleverne arbejder med opgaver, som belyser udviklingsbegrebet. Eleverne afleverer en kort, skriftlig opgave, som tager udgangspunkt i barnets psykologiske udvikling.
 2. Derefter introduceres læringsbegrebet. Herunder gennemgås de forskellige teorier om intelligens - Gardners 7 intelligenser og Golemans teori om følelsesmæssig intelligens. Som afslutning på temaet afleverer eleverne en kort, skriftlig opgave, som analyserer og fortolker en psykologisk case om om udviklings- og læringsbegrebet.
 3. Temaet "Identitet og personlighed". Her arbejder eleverne med problemstillinger som illustrerer livsvilkår hos mennesker i dag. Udgangspunktet er elevernes egen situation. I den forbindelse præsenteres og diskuteres begrebet narcissisme.
 4. Under overskriften "Socialpsykologi" præsenteres en række klassiske socialpsykologiske eksperimenter, og eleverne arbejder desuden med begreber som holdning, fordom, kommunikation og integration. I forbindelse med dette arbejder eleverne med en projektopgave, som har udgangspunkt i en socialpsykologisk problemstilling. Eleven vælger sin problemstilling selv og afgrænser arbejdet i samarbejde med læreren. Projektopgaven kan, men skal ikke, omfatte psykologiske undersøgelser eller eksperimenter. Eleven afleverer en projektrapport af et omfang på min. 6 A4-sider.
 5. Skoleåret afsluttes med en case, som illustrerer arbejdets psykologiske betydning. Eleverne arbejder med emnet "Trivsel i arbejdet". I emnet indgår begreber som stress og udbrændthed, ledelse, organisationspsykologi, motivation samt fremtidens arbejdsplads. Eleverne afleverer en kort, skriftlig opgave, som tager udgangspunkt i arbejdsglæde-begrebet.

Der foretages løbende evaluering og en endelig evaluering:

 • Løbende evaluering:
  Eleverne fører i årets løb en psykologisk logbog, hvori noter, spørgsmål og idéer noteres. I logbogen kan opgaveoplæg mm. desuden gemmes, men det er ikke et krav. Logbogen skal for lærer og elev afspejle den enkelte elevs læringsproces. Logbogen læses igennem af læreren inden december samt før påskeferien og er med til at give læreren et indtryk af elevens aktivitetsniveau. Desuden afleverer eleverne en række korte skriftlige opgaver, som afspejler elevens forståelse af det faglige stof og dermed elevens faglige standpunkt.
 • Endelig evaluering:
  Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Eksamen

Eleverne afleverer en kort, skriftlig opgave, som tager udgangspunkt i arbejdsglæde-begrebet.

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00
Bemærk, fredag 5/10 kl. 8.00-12.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874