Prøver og eksamen

Eksamen og prøver på Roskilde Tekniske Skole skal altid være en god oplevelse - uanset udfaldet af eksamen/prøven.

Vi arbejder hele tiden på at sikre en reglementeret afvikling af alle de mange hundreder årlige eksamener og prøver, der afholdes på skolen. Prøver og eksamener afvikles i henhold til eksamensbekendtgørelsen og følges tæt af eksamenskoordinatorgruppen under ledelse af kvalitetschefen.

Eksamenshandlinger er en kompleks struktur af begivenheder, som kræver koordination, regler og opgavefordeling.

De mange aktører, regler og procedurer er beskrevet i skolens eksamensreglement og eksamenshåndbog, se nedenfor. 

 Eksamensreglement for htx

 Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne

Hvis der er forståelsesproblemer eller uafklarede forhold vedr. eksamen, bedes man rette henvendelse til kvalitetschefen, som er ansvarlig for eksamen.

Lea Bergstedt
Lea Bergstedt
Kvalitetschef
 22686781
 lbe@rts.dk
 


Eksamensreglement for htx


Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne (eud/eux)

Optagelsesprøver

Optagelsesprøver til eud/eux er en ny prøveform, som afvikles forud for alle optag på skolens eud/eux i de to år Undervisningsministeriet har besluttet at have optagelsesprøver som en forsøgsordning (2015-2017).

Optagelsesprøver er kun for ansøgere, der mangler en karakter på minimum ”02” (”6” på gl. karakterskala) i dansk og matematik fra folkeskolen.

Optagelsesprøverne annonceres på skolens hjemmeside, og man kan bede om at komme til optagelsesprøve ved at kontakte skolens uddannelsesadministration.

 Optagelsesprøver - uvm.dk

Indstilling til eksamen på eud

For at kunne blive indstillet til eksamen skal man have afleveret de eventuelle skriftlige arbejder, som er beskrevet i undervisningsplanen for området.

Opgaver skal i så fald være afleveret senest en uge (7 dage) før eksamen.

Mødetid

Eksamenslokalet skal åbnes i så god tid, at eleverne kan være på plads før eksamen starter.

Eleven har ansvaret for at være ved lokalet 10 minutter før start.

Eksamensvagterne fører protokol før eksamen starter og giver meddelelse til den eksamensansvarlige om fraværende.

For sent/sygdom/udeblivelse

Hvis en elev kommer for sent til skriftlig eksamen, kan vedkommende normalt ikke deltage.

Den eksamensansvarlige (bagvagt) vurderer om eleven kan deltage.

Hvis en elev kommer for sent til mundtlig prøve, har vedkommende ikke krav på at deltage!

Eksaminator og censor vurderer om forsinkelsen er rimeligt begrundet, så eleven kan indstilles til prøve.

Ved sygdom indkaldes eleven til en sygeeksamen, hvis der foreligger sygemelding samt erklæring fra en læge. Ved lægeerklæringer betaler eleven selv.

Udebliver en elev fra eksamen uden gyldig grund har skolen ingen forpligtelser overfor elevens eksamen. Herefter vil det være elevens eget ansvar at skaffe sig den nødvendige dokumentation for at have bestået eksamen i det pågældende fag.

Eksamensopgaven/besvarelsen/aflevering

Eksamensopgaven skal skrives med tydelig skrift. Eleven vælger selv skriveredskab.

Eksamensopgaven må ikke fjernes fra eksamenslokalet, så længe eksamen varer.

Af hensyn til arbejdsroen må eleverne ikke forlade lokalet i de sidste 15 minutter af eksamenstiden.

Ved aflevering skal skolens navn, faget, klasse samt elevnavn fremgå. Både kladde og indskrivning skal afleveres. Hvis kladden ønskes bedømt, skal det tydeligt fremgå. Eleven har ansvaret for, at der er navn på alt afleveret materiale. En besvarelse betragtes først som afleveret, når en eksamensvagt har underskrevet den.

Hjælpemidler

Ved skriftlig eksamen skal eleven selv medbringe skriveredskaber.

Ved decentralt stillede opgaver skal det af opgavesættets forside tydeligt fremgå hvilke hjælpemidler, der må bruges.

Ved centralt stillede opgaver skal der i eksamenslokalet være en liste med oversigt over tilladte hjælpemidler. (Eksamensvagt kontakter eksamensansvarlig/bagvagt i tvivlstilfælde).

Eleverne skal selv medbringe tilladt lommeregner i matematik, naturfag, fysik, kemi og biologi (hvis
lommeregneren har en sender, skal denne være dækket med tape).

Eleverne skal selv medbringe tilladte ordbøger i dansk og fremmedsprog.

Ved mundtlige eksamener må medbringes tilladte hjælpemidler. Eksaminator sørger for, at der er papir og skriveredskab til rådighed for eleven.

Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon, walkman, computer o.l. medmindre særlig tilladelse er indhentet skriftligt inden eksamen. Dette gælder både ved skriftlig og mundtlig eksamen.

Eksamensvagter

Hvis en elev ønsker f.eks. ekstra papir, skal vedkommende henvende sig stilfærdigt til en eksamensvagt.

Elever må ikke forlade eksamenslokalet før opgaven er afleveret og underskrevet af en eksamensvagt. Er det nødvendigt, skal en eksamensvagt ledsage eleven.

Ved skriftlige prøver skal en eksamensvagt meddele når der er 60, 30 og 10 minutter tilbage af prøvetiden.

Hvis flere elever skal forberede sig i samme lokale til en mundtlig eksamen, skal der være mindst en eksamensvagt.

Snyd

Under eksamen må eksaminanderne ikke kommunikere med hinanden, hverken ved ord eller tegn.

Eksamens varighed må ikke udstrækkes ud over det fastsatte med mindre der er givet særlig tilladelse til den enkelte elev. 

Ved mistanke om snyd kontaktes eksamensansvarlig/bagvagt straks.

Under eksamen skal eleverne forholde sig stilfærdigt og må ikke på nogen måde forstyrre eksamensafviklingen. Elever som ikke opfylder dette punkt kan bortvises, efter at den eksamensansvarlige har vurderet sagen.

I tilfælde af bortvisning, skal den eksamensansvarlige straks oplyse eleven om klagemuligheder samt udarbejde et notat med sin redegørelse for bortvisningen. Notatet gives til undervisningsinspektøren til videre behandling.

Hvis der konstateres, at en besvarelse/eksamensrapport ikke er udarbejdet af eksaminanden, eller at væsentlige del er afskrift fra ikke-angivne kilder, kan skolen udelukke eksaminanden fra prøven. En eventuel afgivet karakter for sådan en prøve bortfalder.

Der må ikke ryges i eksamenslokalet, hverken ved mundtlig eller skriftlig eksamen.

Klage

Ved klage over eksamen/karakteren rettes den skriftligt til skolen:

 Klager

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874