• Start din uddannelse i oktober! Vælg mellem en lang række erhvervsuddannelser (eud) på Roskilde Tekniske Skole - send din ansøgning i dag!
  • Start din uddannelse i oktober! Vælg mellem en lang række erhvervsuddannelser (eud) på Roskilde Tekniske Skole - send din ansøgning i dag!

   Ordensregler

   På Roskilde Tekniske Skole viser vi respekt for hinanden og vores medmennesker. Vi optræder hensynsfuldt - både i skolen og på vej til og fra skolen. Skolens ordensregler gælder også, når du i skoletiden bevæger dig uden for skolens område.

   Vi forventer, at elever, kursister og studerende, som er indskrevet på Roskilde Tekniske Skole, udviser en adfærd, der understøtter et fornuftigt arbejds- og undervisningsmiljø – i overensstemmelse med vores værdigrundlag.

   Kollektiv og personlig adfærd

   Samfundets almindelige regler gælder naturligvis også på skolen, hvilket betyder, at strafbare handlinger som f.eks. vold, trusler, hærværk, tyveri, racistisk optræden, it-misbrug og brug af rusmidler også er strafbart på skolen og derfor ikke accepteres.

   Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund ved deltagelse i undervisning og eksamen.

   Mobning tolereres ikke.

   Skolen accepterer ikke aktiviteter, der har til formål at hverve medlemmer eller sælge varer eller ydelser. Det gælder for foreninger, virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner og gælder også for elever, der er indskrevet på skolens uddannelser.

   Besiddelse af våben accepteres ikke, med mindre det er tilladt af skolen i forbindelse med undervisningen (f.eks. jagtundervisning mv.). Det er bortvisningsgrund at fremstille våben eller våbenlignende genstande, med mindre det er som del af undervisningen.

   Det er ikke tilladt at være i besiddelse af, indtage eller være påvirket af rusmidler på skolen (se skolens rusmiddelpolitik). Sociale efter-skole-aktiviteter på skolen kan dog tilrettelægges med alkohol, dog sådan at alle kan deltage - også uden at skulle drikke alkohol.

   Det er kun tilladt at ryge på udvalgte steder på skolen. Elever skal orientere sig om de lokale rygeregler.

   Det forventes, at alle rydder op efter sig og bidrager til at opretholde et godt, rart, sikkert og ryddeligt miljø på skolens område. På Roskilde Tekniske Skole tager vi alle ansvar for at passe på skolens bygninger og inventar.

   It og fotografering

   Vis altid respekt for andres privatliv og overhold skolens værdigrundlag.

   På nogle afdelinger kræves det, at eleven underskriver særligt it-ordensreglement for at kunne bruge skolen it-udstyr og netforbindelse.

   Det er kun tilladt at fotografere begivenheder på skolens område – eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område – til internt brug på skolen. Offentliggørelse af sådanne foto- og videooptagelser på internettet eller andre steder kan kun ske ved tilladelse fra skolens ledelse.

   Skolen forventer, at du behandler elever og ansatte respektfuldt og hensynsfuldt, også når du bruger de digitale medier fx e-mail, Facebook eller Elevplan/Lectio.

   Man skal altid have samtykke, hvis man vil dele billeder, video eller andet indhold på nettet.

   Oplever du eller andre, at der deles (krænkende) materiale, opfordres du til at straks at kontakte din underviser, studievejleder eller ledelsen.

   Som elev er du forpligtet til at holde dig informeret via Elevplan/Lectio. Du er forpligtet til at sørge for, at dit telefonnummer og din e-mail er korrekt.

   Problemløsning ved brud på ordensregler

   Sagsbehandlingen afhænger af forseelsens karakter og omstændighederne i øvrigt. Det tilstræbes at løse eventuelle problemer i en dialog, hvilket betyder, at overtrædelse af ordensreglerne i første omgang resulterer i samtale med en medarbejder, der har kendskab til forseelsen, en UE-vejleder, der fungerer som elevens bisidder/rådgiver eller en leder/chef – i nogle tilfælde alle tre parter.

   Adfærd som udgør en sikkerhedsrisiko eller virker alvorligt forstyrrende eller direkte blokerende for gennemførelsen af undervisningen og arbejdet på skolen kan dog resultere i øjeblikkelig hjemsendelse eller bortvisning.

   Hjemsendelse bruges, hvis der er begrundet formodning om, at eleven efter endt sagsbehandling kan fortsætte sin uddannelse på Roskilde Tekniske Skole. Bortvisning bruges, hvis overtrædelsen er af en sådan karakter, at der er begrundet tvivl om, at eleven kan fortsætte sin uddannelse på Roskilde Tekniske Skole.

   Er der tale om hjemsendelse/bortvisning af elever under 18 år informeres forældre/værge og evt. praktiksted straks. Uanset hvordan sagsbehandlingen gennemføres, skal det gå hurtigt. Hændelsesforløbet skal undersøges og samtalen med eleven forberedes. UE-vejlederen optræder i denne slags sager som elevens bisidder og rådgiver. Initiativpligten i sagsbehandlingen ligger hos uddannelseslederen eller uddannelseschefen, som i tvivlstilfælde kan henvende sig til kvalitetschefen om råd og vejledning. Kvalitetschefen skal orienteres om sagsforløbet.

   I alle tilfælde skal en UE-vejleder inddrages i forløbet som elevens bisidder og rådgiver og deltager derfor sammen med evt. forældre/værge/mester i samtalen. Er eleven under 25 år, orienteres UU, hvis sanktionen kan medføre, at eleven er frafaldstruet.

   Sanktioner

   Afhængig af forseelsens karakter bruges følgende sanktioner:

   • Samtale
   • Advarsel
   • Midlertidig hjemsendelse
   • Indkaldelse til fornyet grundforløb/skoleophold
   • Overflytning til anden skole
   • Eller kombination af ovenstående muligheder

   Skolens reaktion og sanktion skal være afstemt i forhold til forseelsens karakter og begrundelse skal fremgå tydeligt af brev og de notater, som skrives i forbindelse med sagsforløbet.

   Der er særlige krav til sagsbehandling for elever med praktikplads. Praktikstedet skal i tilfælde af overtrædelse af skolens ordensreglement orienteres straks, og meddelelsen skal efterfølgende som hovedregel sendes til praktikvirksomhedens e-Boks, mail eller som rekommanderet brev. Såfremt mail benyttes til orientering, skal skolen sikre sig kvittering for, at mailen er modtaget og læst af rette vedkommende.

   Specielle tilfælde

   Der kan gives en skriftlig advarsel om bortvisning fra skolen i gentagelsestilfælde, men i særlige tilfælde kan eleven bortvises fra skolen med øjeblikkelig virkning.

   Voldelige elever vil som udgangspunkt blive bortvist, men under hensyntagen til sagens karakter og den efterfølgende sagsbehandling. Bortviste elever kan fortsætte uddannelsen et andet sted, hvilket dog sker på elevens eget initiativ. Skolen kan, hvis omstændighederne tillader det, være behjælpelig med at finde en anden skole. Den voldsramte tager stilling til om det skal anmeldes til politiet.

   Ved tyveri og hærværk er det den, der har lidt skade, der afgør om politiet skal inddrages.

   Bombetrusler ol. tages særdeles alvorligt og politianmeldes. Konsekvenserne er gennemgribende selv om truslerne er fremsat i misforstået kådhed. Trusler af den karakter medfører bortvisning og der kan forventes et retsligt efterspil. Man kan desuden blive pålagt et erstatningsansvar, hvis skolen, som følge af truslen, rømmes.

   Der kan lokalt være præciseringer af reglerne. Dine undervisere informerer om disse ved start på uddannelsen/kurset/projektet.

   For retsgrundlaget vedr. bortvisning henvises der til:

    Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser - kapitel 7: Elevernes retlige forhold 

    Skolens klageprocedure

    

    

   Udskriv

   ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

    Til forsiden

    

   Roskilde Tekniske Skole
   Postboks 132, Pulsen 10
   4000 Roskilde

    46 300 400
    Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
    Fredag kl. 8.00-14.00

    rts@rts.dk
    Find medarbejder

   CVR-nr. 44053128
   EAN-nr. 5798000556874